แผนกกายภาพบำบัด

    ให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพโดยแพทย์และทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย 4 ระบบหลัก คือผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น อาการปวดต่างๆ ผู้ป่วยทางระบบประสาทและสมอง เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น ผู้ป่วยที่มีการคั่งค้างของเสมหะ และผู้ป่วยเด็ก ที่ต้องการฝึกพัฒนาการ นอกจากนี้ยังให้การดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และการดูแลมารดาก่อนและหลังคลอด


บริการของแผนกกายภาพบำบัด
 •       - ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ในกลุ่มอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดเข่า เป็นต้น การอักเสบของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและเส้นประสาท การเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อและสอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยเครื่องช่วยเดิน สอนใส่อุปกรณ์เครื่องช่วยพยุงต่างๆ
 •       - ให้การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยทางระบบประสาทและสมอง เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บไขสันหลัง ทั้งอัมพาตครึ่งซีก ครึ่งท่อนล่างและทั้งตัว
 •       - ให้การดูแลผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น ผู้ป่วยที่มีการคั่งค้างของเสมหะ ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจเช่น โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 •       - ให้การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ทางด้านการเคลื่อนไหว เช่น การชันคอ คลาน การนั่งและการเดิน เพื่อฝึกพัฒนาการให้เหมาะสมตามวัย
 •       - ให้การดูแลผู้ป่วยก่อน-หลังการผ่าตัด เช่น ผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เปลี่ยนข้อสะโพกเทียม การผ่าตัดกระดูกสันหลัง การผ่าตัดเต้านม ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุด
 •       - ให้การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เช่น ผู้ป่วยที่เอ็นรอบข้อเข่ามีการบาดเจ็บ ข้อเท้าแพลง การบาดเจ็บกล้ามเนื้อต่างๆ
 •       - ให้การดูแลมารดาก่อน-หลังคลอด ในการแนะนำท่าทางการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้อง และการออกกำลังกายที่เหมาะสม
 •       - ให้การตรวจสมรรถภาพปอด และสมรรถภาพทางด้านร่างกายโดยการวัดความสามารถในการเดินภายใน 6 นาที (6MWT) การวัดการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ การวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง และขา เป็นต้น
 •       - ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เช่น การออกกำลังกายในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเบาหวานตรวจเท้าเบาหวานและตัดรองเท้าเบาหวาน

เวลาเปิดให้บริการ
 • --> วันจันทร์ - วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.
 • --> วันจันทร์ - วันศุกร์ (นอกเวลาราชการ) เวลา 16.30 - 20.30 น.
 • --> วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

ติดต่อ
 • --> แผนกายภาพบำบัด ชั้น 2 อาคาคสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • --> โทร.075-535630-4 ต่อ157