ผู้บริหาร

โรงพยาบาลสิชล

โทรศัพท์: 075-535630-4 ต่อ 178

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

โทร : 075535630 ต่อ 200

ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

โทร : 075535630 ต่อ 400

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

โทร : 075535630 ต่อ 300

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

โทร : 075535630 ต่อ 175

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

โทร : 075535630 ต่อ 175

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

โทร : 075535630 ต่อ 176

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

โทร : 075535630 ต่อ 170