ภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ

โรงพยาบาลสิชล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

โทร : 075535630 ต่อ 200

รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ

โทร : 075535630 ต่อ 400

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โทร : 075535630 ต่อ 333

กลุ่มงานอายุรกรรม

โทร : 075535630 ต่อ 320

กลุ่มงานศัลยกรรม

โทร : 075535630 ต่อ 175

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

โทร : 075535630 ต่อ 155

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

โทร : 075535630 ต่อ 112

กลุ่มงานจักษุวิทยา

โทร : 075535630 ต่อ 157

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

โทร : 075535630 ต่อ 331

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

โทร : 075535630 ต่อ 164

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

โทร : 075535630 ต่อ 112

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

โทร : 075535630 ต่อ 366

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

โทร : 075535630 ต่อ 122

กลุ่มงานทันตกรรม

โทร : 075535630 ต่อ 350

กลุ่มงานรังสีวิทยา

โทร : 075535630 ต่อ 343

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก

โทร : 075535630 ต่อ 356

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

โทร : 075535630 ต่อ 155

กลุ่มงานเภสัชกรรม

โทร : 075535630 ต่อ 311