แพทย์แผนไทย

       แพทย์แผนไทยให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และมีผู้ป่วยชแพทย์แผนไทย (ด้านการนวด) ที่ผ่านการอบรม 330 ชั่วโมง ด้านการแพทย์ทางเลือก มีบริการฝังเข็มด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน รักษาผู้ป่วยทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท