พื้นที่ให้บริการ โรงพยาบาลสิชล

      โรงพยาบาลสิชล ให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนในเขตอำเภอสิชล และในเขตรอยต่ออำเภอขนอม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอดอนสัก อำเภอกาญจดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


      ::พื้นที่รับผิดชอบหรือกลุ่มเป้าหมาย::

1.ประชาชนอำเภอสิชลทุกคน มีหลักประกันสุขภาพ
2.ให้บริการระดับปฐมภูมิ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
3.ให้บริการระดับทุติยภูมิ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับหน่วยบริการระดับทุติยภูมิอย่างเป็นระบบ
4.องค์กรปกครองท้องถิ่นและประชาคมสุขภาพมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
5.โครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลมีมาตรฐานและปลอดภัย
6.ให้การสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค ดำเนินงานได้ตามนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข
7.มีระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนงานบริการให้มีประสิทธิภาพ