ข่าวประชาสัมพันธ์

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยกายภาพบำบัดและรังสีวินิจฉัย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 7,260,000.00 บาท (เจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล  จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 19 - 24 เมษายน 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

  ประกาศเมื่อ 19 เม.ย. 2567

  ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการบริการผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

  ๑. ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
  ๒. ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  ๓. ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 18 เม.ย. 2567

                         ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาเผยแพร่ก่อนใช้ประกาศคุณลักษณะเฉพาะ ตามประกาศดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

  ประกาศเมื่อ 10 เม.ย. 2567

           ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการซื้อครั้งนี้ ภายในวงเงิน 6,659,750 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
           ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม -  4 เมษายน 2567 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 21 มี.ค. 2567

           ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการซื้อครั้งนี้ ภายในวงเงิน 6,659,750 บาท (หกล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
           ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม -  4 เมษายน 2567 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 21 มี.ค. 2567

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการดูแลทารกแรกเกิด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 940,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2567 - 19 มีนาคม 2567 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 12 มี.ค. 2567

  ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้ภายในวงเงิน 12,997,650.00 บาท (สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที 11 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2567 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 11 มี.ค. 2567

  ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้ภายในวงเงิน 5,933,812.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที 6 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 07 มี.ค. 2567

  ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้ภายในวงเงิน 5,933,812.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสองบาทถ้วน)โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการจ้าง จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดร่างขอบเขตของงาน ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

  ประกาศเมื่อ 23 ก.พ. 2567

  ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้ภายในวงเงิน 12,997,650.00 บาท (สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการจ้าง จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดร่างขอบเขตของงาน ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

  ประกาศเมื่อ 21 ก.พ. 2567

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการดูแลทารกแรกเกิด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 940,000 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชลในการจัดซื้อ จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567  ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

  ประกาศเมื่อ 21 ก.พ. 2567

         ตาม ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช และเอกสารประกวดราคา เลขที่ สธ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสนับสนุนบริการ จำนวน ๗๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดวันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จนถึง ก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. นั้น

         วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสนับสนุนบริการ จำนวน ๗๓ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

  ๑. วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสนับสนุนบริการ จำนวน ๗๐ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

  ๒. ซองถนอมเอกสาร  ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ และซองจดหมาย พับสี่ สีขาว มีตราโรงพยาบาล ยกเลิกรายการพิจารณา เนื่องจากผู้เสนอราคาที่เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อเกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ

       จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 09 ม.ค. 2567

  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศเมื่อ 28 ธ.ค. 2566

  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลของแผน

  ประกาศเมื่อ 28 ธ.ค. 2566

  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

  ประกาศเมื่อ 28 ธ.ค. 2566

  แต่งตั้งคณะกรรมการ ปิด-ปลด ประกาศ เดือน พ.ย.66

  ประกาศเมื่อ 28 ธ.ค. 2566

  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศเมื่อ 28 ธ.ค. 2566

  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศเมื่อ 28 ธ.ค. 2566

  แผนหมวดค่าใช้สอย

  ประกาศเมื่อ 25 ธ.ค. 2566

  แผนจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

  ประกาศเมื่อ 25 ธ.ค. 2566

  สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566

  ประกาศเมื่อ 20 ธ.ค. 2566

  สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566

  ประกาศเมื่อ 20 ธ.ค. 2566

  สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566

  ประกาศเมื่อ 20 ธ.ค. 2566

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

  ประกาศเมื่อ 20 ธ.ค. 2566

  บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

  ประกาศเมื่อ 20 ธ.ค. 2566

  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

  ประกาศเมื่อ 01 ธ.ค. 2566

        ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับงานด้านทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ที่ นศ๐๐๓๓.๒.๑(๒)/ว๓๙๖๒ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

        ๑. เครื่องฉายแสง พร้อมที่วัดความเข้มแสง จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

       ๒. เครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามเดนท์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

       ๓. ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (๑๙๘๘) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท

       จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

   

  ประกาศเมื่อ 29 พ.ย. 2566

          ตาม ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช และเอกสารประกวดราคา เลขที่ สธ ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖  โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการบริการผู้ป่วยผ่าตัด  จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดวันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จนถึง ก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. นั้น

         ครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการบริการผู้ป่วยผ่าตัด  จำนวน ๕ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้ 

         ๑. ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด ยกเลิกรายการพิจารณา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
         ๒. ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด ยกเลิกรายการพิจารณา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
         ๓. ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ เครื่อง ยกเลิกรายการพิจารณา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
         ๔. เก้าอี้ผ่าตัดปรับไฟฟ้า จำนวน ๓ ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท นิวอายเซอร์จิคอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)                                                                                                                                                                         ๕. เตียงผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังชนิดหมุนเตียงได้ ๓๖๐ องศา จำนวน ๑ เตียง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)                                                                 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 28 พ.ย. 2566

          ตาม ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช และเอกสารประกวดราคา เลขที่ สธ ๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖  โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับบริการผู้ป่วยด้านจักษุวิทยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดวันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จนถึง ก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. นั้น

         ครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับบริการผู้ป่วยด้านจักษุวิทยา จำนวน ๒ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท นิวอาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 22 พ.ย. 2566

          ตาม ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช และเอกสารประกวดราคา เลขที่ สธ ๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  โครงการประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประมาณการจัดซื้อ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดวันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จนถึง ก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. นั้น

         ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประมาณการจัดซื้อ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 20 พ.ย. 2566

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุนสำหรับอาคารผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 11,876,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชลในการซื้อ จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2566  ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

  ประกาศเมื่อ 12 ต.ค. 2566

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับบริการผู้ป่วยด้านจักษุวิทยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2566 - 2 ตุลาคม 2566 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 18 ก.ย. 2566

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการบริการผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,530,000.00 บาท (แปดล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 15-29 กันยายน 2566 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 15 ก.ย. 2566

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับบริการผู้ป่วยด้านจักษุวิทยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ในการซื้อ จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2566  ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

  ประกาศเมื่อ 04 ก.ย. 2566

         ตาม ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช และเอกสารประกวดราคา เลขที่ สธ ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖  โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับงานด้านทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ กำหนดวันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จนถึง ก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. นั้น

         ๑. เครื่องฉายแสงทางทันตกรรม พร้อมที่วัดความเข้มแสง จำนวน ๒ เครื่อง ยกเลิกรายการพิจารณา เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
         ๒. เครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน ๑ เครื่อง ยกเลิกรายการพิจารณา เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
         ๓. ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑ เครื่อง ยกเลิกรายการพิจารณา เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
         ๔. เครื่องดูดละอองฝอยภายนอกช่องปาก จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สยามเดนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2566

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการบริการผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,530,000.00 บาท (แปดล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการซื้อ จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2566  ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

  ประกาศเมื่อ 22 ส.ค. 2566

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสนับสนุนบริการ จำนวน ๗๓ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 27 ก.ค. 2566

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประมาณการจัดซื้อ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 27 ก.ค. 2566

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับงานด้านทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 25 ก.ค. 2566

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับงานด้านทันตกรรม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 735,000.00 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2566  ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

  ประกาศเมื่อ 11 ก.ค. 2566

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสนับสนุนบริการ จำนวน 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,789,613.57 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการซื้อ จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2566  ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

  ประกาศเมื่อ 10 ก.ค. 2566

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,564,000.00 บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางต่อหน่วย 11.88 บาท (สิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการซื้อ จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2566  ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

  ประกาศเมื่อ 10 ก.ค. 2566

   ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้ภายในวงเงิน 13,803,205.00 บาท (สิบสามล้านแปดแสนสามพันสองร้อยห้าบาทถ้วน)โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม  2566  ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 31 พ.ค. 2566

  ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้ภายในวงเงิน 13,803,205.00 บาท (สิบสามล้านแปดแสนสามพันสองร้อยห้าบาทถ้วน)โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการจ้าง จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนดร่างขอบเขตของงาน ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

  ประกาศเมื่อ 16 พ.ค. 2566

  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

  ประกาศเมื่อ 27 มี.ค. 2566

  บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามทราบ แบบ สขร ไตรมาส 2และการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน ธันวาคม 2565

  ประกาศเมื่อ 25 มี.ค. 2566

  แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2566-เดือน มีนาคม 2566

  ประกาศเมื่อ 25 มี.ค. 2566

  แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2566-เดือน มีนาคม 2566

  ประกาศเมื่อ 25 มี.ค. 2566

  หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  ประกาศเมื่อ 25 มี.ค. 2566

  หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  ประกาศเมื่อ 25 มี.ค. 2566

หน่วยงานสัมพันธ์