ข่าวประชาสัมพันธ์

                    ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

  ประกาศเมื่อ 16 พ.ค. 2567

   

            ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สธ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น
            จ้างเหมาซักฟอกผ้าผู้ป่วย จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ศรีบุศยกาญจน์ ๒๕๕๙ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาต่อหน่วยเป็นเงิน ๑๖.๘๐ บาท (สิบหกบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง รวมเป็นเงินภายในวงเงินทั้งสิ้น ๗,๙๙๙,๘๙๓ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

  ประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2567

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยกายภาพบำบัดและรังสีวินิจฉัย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 7,260,000.00 บาท (เจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล   จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

  ประกาศเมื่อ 08 พ.ค. 2567

                      ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับงานศัลยกรรมกระดูก  จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

  ประกาศเมื่อ 07 พ.ค. 2567

                ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความ ประสงค์จะจ้างล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๒,๕๑๙.๐๐  บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ในการจ้าง จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดร่างขอบเขตของงาน ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

   

  ประกาศเมื่อ 03 พ.ค. 2567

  ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการดูแลทารกแรกเกิด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ สธ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

  ๑. เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบด้านเดียว จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น   ๕๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  ๒. เครื่องช่วยกู้ชีวิตทารกแบบแรงดันบวก จำนวน ๖ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น   ๔๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 30 เม.ย. 2567

                         ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตร ชนิด 2 ประตู จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) มาเผยแพร่ก่อนใช้ประกาศคุณลักษณะเฉพาะ ตามประกาศดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

  ประกาศเมื่อ 30 เม.ย. 2567

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุนสำหรับอาคารผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 11,876,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชลในการซื้อ จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2567 - 2 พฤษภาคม 2567  ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

  ประกาศเมื่อ 29 เม.ย. 2567

                       ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับงานศัลยกรรมกระดูก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มาเผยแพร่ก่อนใช้ประกาศคุณลักษณะเฉพาะ ตามประกาศดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป

  ประกาศเมื่อ 29 เม.ย. 2567

  ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยกายภาพบำบัดและรังสีวินิจฉัย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 7,260,000.00 บาท (เจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล  จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 19 - 24 เมษายน 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

  ประกาศเมื่อ 19 เม.ย. 2567

  ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการบริการผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่

  ๑. ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
  ๒. ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  ๓. ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใช้แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 18 เม.ย. 2567

         ตาม ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช และเอกสารประกวดราคา เลขที่ สธ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖  โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสนับสนุนบริการ จำนวน ๗๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดวันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จนถึง ก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. นั้น

         วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสนับสนุนบริการ จำนวน ๗๓ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

  ๑. วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานสนับสนุนบริการ จำนวน ๗๐ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

  ๒. ซองถนอมเอกสาร  ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ และซองจดหมาย พับสี่ สีขาว มีตราโรงพยาบาล ยกเลิกรายการพิจารณา เนื่องจากผู้เสนอราคาที่เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อเกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ

       จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศเมื่อ 09 ม.ค. 2567

หน่วยงานสัมพันธ์