ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

  หลักสูตร "เทคนิคการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และกฎหมายด้านบัญชีภาครัฐสำหรับหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน" รุ่นที่ 5 - รุ่นที่ 7

  ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  ประกาศเมื่อ 05 เม.ย. 2566

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุุคล ประจำปีงบประมาณ 2566

  หลักสูตร "แนวทางกำหนดราคากลางและการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และแนงทางวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" รุ่นที่ 3 - รุ่นที่ 5

  ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  ประกาศเมื่อ 05 เม.ย. 2566

หน่วยงานสัมพันธ์