ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

โรงพยาบาลสิชล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

กลุ่มงานสุขศึกษา

กลุ่งานอาชีวเวชกรรม

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน