ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

โรงพยาบาลสิชล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

โทร : 075535630 ต่อ 200

รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

โทร : 075535630 ต่อ 300

กลุ่มงานผู้ป่วยนอก

โทร : 075535630 ต่อ 300

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โทร : 075535630 ต่อ 300

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

โทร : 075535630 ต่อ 300

กลุ่มงานสุขศึกษา

โทร : 075535630 ต่อ 387

กลุ่งานอาชีวเวชกรรม

โทร : 075535630 ต่อ 122

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน

โทร : 075535630 ต่อ 419,436