ภารกิจด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลสิชล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน