ภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลสิชล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

โทร : 075535630 ต่อ 200

หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล

โทร : 075535630 ต่อ 176

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

โทร : 075535630 ต่อ 176

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

โทร : 075535630 ต่อ 157

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

โทร : 075535630 ต่อ 153

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในห้องพิเศษ

โทร : 075535630 ต่อ 513

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด

โทร : 075535630 ต่อ 368

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด

โทร : 075535630 ต่อ 366

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี

โทร : 075535630 ต่อ 367

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

โทร : 075535630 ต่อ 225

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

โทร : 075535630 ต่อ 119

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช

โทร : 075535630 ต่อ 231

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช

โทร : 075535630 ต่อ 314

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

โทร : 075535630 ต่อ 235

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก จักษุ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

โทร : 075535630 ต่อ 123

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ

โทร : 075535630 ต่อ 618