ภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลสิชล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยในห้องพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก จักษุ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ