ประวัติ

โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

การก่อตั้งและขยายตัว

โรงพยาบาลสิชล พัฒนามาจากสุขศาลา ซึ่งก่อตั้งต้งแต่ พ.ศ.2481 เป็นสถานีอนามัยชั้น 2 พ.ศ.2507

ยกฐานะเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 และมีแพทย์ประจำตั้งแต่ พ.ศ.2513

พ.ศ.2521 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอสิชล ขนาด 10 เตียง

พ.ศ.2526 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง

พ.ศ.2536 ได้รับอนุมัติให้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ด้วยการพึ่งพาตนเอง

พ.ศ.2541 ได้รับอนุมัติให้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ด้วยการพึ่ีงพาตนเอง

อดีต ---> ปัจจุบัน โรงพยาบาลสิชล

2481 สุขศาลา
2507 อนามัยชั้น 2
2513 อนามัยชั้น 1
2521 รพ.อำเภอ
2526 รพ.ชุมชน
2536 รพ.ชุมชน
2541 รพ.ชุมชน
2559 รพ.ทั่วไป