หมายเลขภายใน

โทรศัพท์ : 075-535630 - 4

สถานที่

หมายเลขภายใน

สถานที่

หมายเลขภายใน

รักษาความปลอดภัย
144
งานควบคุมโรค
109
กลุ่มงานเวชปฏิบัติชุมชน
110
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
115
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
112
หน่วยไตเทียม
119,618
สำนักงานประกันสุขภาพ
104,105,120
คลินิกสุขภาพจิต
122
ห้องเก็บเงินผู้ป่วยใน
432
สำนักงานคุณภาพ
124
หอผู้ป่วยอายุรกรรม (W1)
225
หอผู้ป่วยศัลยกรรม (W2)
227
หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม (W3)
231
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (W4)
235
สำนักงานชมรมผู้สูงอายุ
230
โรงครัว
138

สถานที่

หมายเลขภายใน

สถานที่

หมายเลขภายใน

ศูนย์รถ
143
ช่างซ่อมบำรุง
142
คลินิกพิเศษ
382,392
ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-SCAN)
116,378
อบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
333,334,335
ประชาสัมพันธ์
0,308
งานเวชระเบียน (ห้องบัตร)
307,444
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
222,311
จุดรับผู้ป่วยใน (เบอร์ 10)
302
แผนกผู้ป่วยนอก
317,318,319
ศูนย์เปล
338
คลินิกตา
157
คลินิกอายุรกรรม
320
ห้อง LAB(OPD)
321
ห้องเก็บเงินผู้ป่วยนอก
315
แผนกเอกซเรย์
341,342,343
แผนกทันตกรรม
349,350,351
แผนกเวชชันสูตร (LAB)
356,357,358,360
ห้องคลอด
368,369
ห้องผ่าตัด
366,367
สถานีวิทยุ
376
ห้องสมุด
375
หอประชุม 5
370
หน่วยกิจกรรมบำบัด
586

สถานที่

หมายเลขภายใน

สถานที่

หมายเลขภายใน

หอผู้ป่วยหนัก (ICU)
153,154
กายภาพบำบัด
157
คลินิกกระดูกและข้อ
155
ห้องจ่ายยาคลินิกกระดูก
159
คลังยา
161,162
หัวหน้างานธุรการ
167
งานธุรการ
168
หัวหน้างานการเงิน
169
งานการเงิน
172
หัวหน้างานบุคคล
170
งานไอที
171
รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร
175
รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล
176
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ
300
รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์
400

สถานที่

หมายเลขภายใน

สถานที่

หมายเลขภายใน

งานซักฟอก
188
งานจ่ายกลาง
179,184
งานพัสดุ
185,186,190
โรงอาหารชั้น 4
192

สถานที่

หมายเลขภายใน

สถานที่

หมายเลขภายใน

ชั้น 2
505
ชั้น 3
516
ชั้น 4
519,520
ชั้น 5
539,540
ชั้น 6
559,560
ชั้น 7
579,580

สถานที่

หมายเลขภายใน

สถานที่

หมายเลขภายใน

ห้องประชุม 1
ห้องประชุม 2
ห้องประชุม 3
ห้องประชุม 4
หอประชุม 5
370
ห้องประชุม 6
ห้องประชุม 7
ห้องประชุม 8
ห้องประชุม 9
178
ห้องประชุม 10
ห้องประชุม 11

สถานที่

หมายเลขภายใน

สถานที่

หมายเลขภายใน

ประชาสัมพันธ์
0,308
กลุ่มงานเวชปฏิบัติชุมชน
110
คลินิกสุขภาพจิต
122
สำนักงานประกันสุขภาพ
120,105
หน่วยไตเทียม
119,618
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
115
ห้องเก็บเงินผู้ป่วยใน
432
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
112
คลินิกกุมารเวชกรรม
112
หอผู้ป่วยอายุกรรม (W1)
225
หอผู้ป่วยศัลยกรรม (W2)
227
หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม (W3)
231
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (w4)
235
สำนักงานคุณภาพ
124
สำนักงานชมรมผู้สูงอายุ
230
คลินิกพิเศษ (เบาหวาน - ความดัน)
382,392
อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (ER)
333,334,335
งานเวชระเบียนและสถิติ (ห้องบัตร)
370,444
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก
222,311
ห้องเก็บเงินผู้ป่วยนอก
315
ศูนย์รับผู้ป่วยใน (จุดเบอร์ 10)
302
หน้าห้องตรวจ (OPD)
317,318,319
คลินิกตา
157
ศูนย์เปล
338
ห้อง LAB (OPD)
321
ห้อง LAB
356,357,358,360
ทันตกรรม (ห้องฟัน)
349,350,351
เอกซเรย์ (X-RAY)
341,342,343
ห้องคลอด (LR)
368,369
ห้องผ่าตัด (OR)
366,367
สถานีวิทยุ
367
ห้องสมุด
375
หอผู้ป่วยหนัก (ICU)
153,154
คลินิกกระดูกและข้อ (ORTHO)
155
ห้องจ่ายยาคลินิกกระดูก
159
แผนกกายภาพบำบัด
573
คลังเวชภัณฑ์
161,162
คลินิกหู คอ จมูก
330,331
หัวหน้าธุรการ
167
งานธุรการ
168
หัวหน้างานการเงิน
169
งานการเงิน
172
หัวหน้างานบุคคล
170
แผนงานโครงการ
387
งานไอที
171
เลขานุการผู้อำนวยการ
178
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
175
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
176
งานซักฟอก
188
งานจ่ายกลาง
179,184
งานพัสุด
185,186,190
โรงอาหาร ชั้น 4
192
หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 2
505
หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 3
516
หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 4
519,520
หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 5
539,540
หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 6
559,560
หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7
579,580
โรงครัว
138
ช่างซ่อมบำรุง
143
ศูนย์รถ
143
รักษาความปลอดภัย
144
โรงงานขาเทียม
583
กิจกรรมบำบัด
586
แพทย์แผนจีน
591
องค์กรแพทย์
442