ภารกิจด้านอำนวยการ

โรงพยาบาลสิชล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี