ภารกิจด้านอำนวยการ

โรงพยาบาลสิชล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

โทร : 075535630 ต่อ 200

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

โทร : 075535630 ต่อ 170

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

โทร : 075535630 ต่อ 160

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

โทร : 075535630 ต่อ 185

หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์

โทร : 075535630 ต่อ 142

หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โทร : 075535630 ต่อ 170

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน

โทร : 075535630 ต่อ 169

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

โทร : 075535630 ต่อ 169