แผนกกิจกรรมบำบัด

    กิจกรรมบำบัดเป็นวิชาชีพหนึ่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วยในทุกกลุ่มอายุ ทั้งวัยเด็ก วัยทำงาน และวัยสูงอายุ โดยให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม การป้องกัน การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการให้คำปรึกษาแก่ผู้มารับบริการและญาติ ให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และพัฒนาการเกี่ยวกับเด็ก สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพ เช่น การช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ การเรียนรู้ อันเนื่องมาจากโรคหรือความเจ็บป่วยตามกลุ่มโรคต่าง ๆโดยการนำกิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการบำบัด


บริการของกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

    การบำบัดรักษาเพื่อแก้ไขภาวะบกพร่อง และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทักษะความสามารถที่บกพร่องไป หรือเพิ่มทักษะความสามารถใหม่ โดยเทคนิควิธีการทางกิจกรรมบำบัดให้บริการผู้รับบริการทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ผู้รับบริการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้รับบริการที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ผู้รับบริการสูงอายุ ผู้รับบริการจิตเวช

 • --> สำหรับเด็ก
 •     ได้แก่ เด็กที่มีปัญหาอยู่ไม่นิ่งสมาธิสั้น, ออทิสติก, เด็กที่มีความบกพร่องในด้านการเรียนรู้ (เด็กแอลดี), เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, เด็กสมองพิการ ฯลฯ บริการทางกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็ก

 • --> สำหรับผู้ใหญ่
 •     ได้แก่ กลุ่มโรคทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมองแตก ตีบ หรือ อุดตัน การได้รับบาดเจ็บทางสมองจากอุบัติเหตุต่างๆ โรคพาร์กินสัน เป็นต้น และกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณมือ แขน อันเป็นสาเหตุให้มีการทำงานบกพร่องไปของเส้นประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก บริการทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ใหญ่

 • --> สำหรับผู้สูงอายุ
 •     มักมีปัญหาการเจ็บป่วยหรือมีความบกพร่องด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งส่งผลให้เสื่อมความสามารถทางด้านการเคลื่อนไหว การรับความรู้สึก การรับรู้ การเรียนรู้และความเข้าใจ ทำให้สูญเสียหน้าที่หรือมีความยากลำบากในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การทำงานและกิจกรรมยามว่าง สาเหตุเนื่องมาจากโรค/อุบัติเหตุ/กลุ่มอาการความผิดปกติ ได้แก่ สมองเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคเก๊าท์ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคความจำเสื่อม โรคข้อ เป็นต้น บริการทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

 • --> สำหรับผู้รับบริการจิตเวช
 •     ที่มีปัญหาหรือความบกพร่องทางด้านจิตใจ อารมณ์ และจิตสังคม ทำให้สูญเสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน การทำงาน การเรียนรู้และทักษะทางสังคม เนื่องมาจากโรคหรือความผิดปกติอื่นๆ ได้แก่ อารมณ์แปรปรวน โรคจิตเภท ติดยาเสพติด ติดเหล้า เครียด มีความผิดปกติทางพฤติกรรม เป็นต้น บริการทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้รับบริการจิตเวช


เวลาเปิดให้บริการ
 • --> วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ติดต่อ
 • --> แผนกายภาพกิจกรรมบำบัด ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 • --> โทร.075-535630-4 ต่อ 335