กิจกรรม

      โรงพยาบาลสิชล ร่วมมอบเงินบริจาคสร้างอาคารบริการด้านสุขภาพโรงพยาบาล มอ.
  อ่านต่อ...

      โครงการ สายสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ รุ่นที่ 14 กิจกรรม Freshy Night
  อ่านต่อ...

      โครงการ สายสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ รุ่นที่ 14 สร้างความรัก ความสามัคคี
  อ่านต่อ...

      การประชุมคณะกรรมการสัญจร เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ เขตพื้นที่ อำเภอสิชล และอำเภอขนอม สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      การอบรมฟื้นฟูการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเด็กไทยทำได้
  อ่านต่อ...

      การประชุมติดตามการประเมินผลภายในภาพรวม การดำเนินงาน HIV
  อ่านต่อ...

      นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล มอบเสื้อทีมโรงพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เครือข่ายกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      การตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560
  อ่านต่อ...

      การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชล รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2017
  อ่านต่อ...

      หน่วยงานจ่ายกลาง โรงพยาบาลสิชล ออกเยี่ยมหน้างาน บริการเชิงรุกเพื่อดูบริบทพื้นที่แต่ละหน่วยงาน
  อ่านต่อ...

      โครงการ พัฒนาบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี "รวมพลังยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี"
  อ่านต่อ...

      การติดตามประเด็นการขับเคลื่อน DHB การตรวจเยี่ยมพื้นที่สาธารณสุข ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      การรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชล รับการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11
  อ่านต่อ...

      การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลบำรุงรักษา stettoscope
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชล เปิดรับย้ายสิทธิรักษาพยาบาล สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)
  อ่านต่อ...

      งานกิจกรรมบำบัด ออกให้บริการแก่โรงเรียน
  อ่านต่อ...