กิจกรรม

      ปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รุ่นที่ 13 ของโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชล ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรสิชล เพื่อซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
  อ่านต่อ...

      ตรวจจอประสาทตา ตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลขนอม
  อ่านต่อ...

      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสิชล ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3
  อ่านต่อ...

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสิชล รุ่นที่ 2
  อ่านต่อ...

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสิชล ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1
  อ่านต่อ...

      การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสิชล ประจำปี 2562
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชลต้อนรับแพทย์ใหม่ แพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 13
  อ่านต่อ...

      การบริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2562
  อ่านต่อ...

      มอบประกาศนียบัตรแพทย์อินเทิร์นโรงพยาบาลสิชล รุ่นที่ 12
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพ ที่ อบต.เทพราช อำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      ประชุมเครือข่ายผู้สูงอายุ 6 อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      กิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก ปี2562 17 พฤษภาคม 2562
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพ อบต.ทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      ตรวจสุขภาพ อบต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับนายทหารจากกองทัพบกออสเตรเลีย และกองทัพบกไทย มาเยี่ยมโรงพยาบาลสิชล เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลกำลังพล ที่จะเข้ารับการฝึกร่วมกองทัพบกออสเตรเลีย-ไทย
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เยี่ยมชมโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  อ่านต่อ...

      กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่หน่วยงานภาครัฐของโรงพยาบาลสิชล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  อ่านต่อ...