โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสิชล รุ่นที่ 2

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลสิชล รุ่นที่ 2 เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน เพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสิชลและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง กรณีเกิดอัคคีภัย ตลอดจนมีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้โรงพยาบาลสิชล มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยที่เหมาะสมเป็นปัจจุบัน 29 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอารีรักษ์