ภารกิจด้านอำนวยการ

โรงพยาบาลสิชล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล