ข่าวประชาสัมพันธ์

                   ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน งบประมาณโครงการเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ระบุเวลาที่  คาดการณ์ว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

                    จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

    ประกาศเมื่อ 28 ก.พ. 2563

กิจกรรมโรงพยาบาลสิชล

กิจกรรมทั้งหมด...

หน่วยงานสัมพันธ์