กิจกรรม

      นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.สิชล มีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้แต่ละกลุ่มงานได้มีการประชุมปรึกษา ทบทวนการปฏิบัติงาน แก้ปัญหา พัฒนาระบบงาน ในทุกเช้า (morning talk) ช่วยสร้างความสามัคคีในองค์กร
  อ่านต่อ...

      2 พ.ย. 2559 สรุปยอดบริจาคโลหิตวันนี้มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 182 คน เมื่อซักประวัติ ตรวจร่างกายแล้ว สามารถรับบริจาคได้จำนวน 117 คน(ยูนิต) เกินเป้าหมายที่วางไว้ 99 ยูนิต ขอบคุณทุกท่านครับ ทำดีถวายพ่อหลวง
  อ่านต่อ...

      2 พ.ย.59 โรงพยาบาลสิชล ร่วมกับ อสม.อ.สิชลรณรงค์ เปลี่ยนความโสกเศร้าเป็นพลัง เพื่อคนสิชลสุขใจ ปลอดไข้จากยุง โดยใช้หลักยุทธการ 3-3-3
  อ่านต่อ...

      1 - 7 พ.ย. 59 โรงพยาบาลสิชล จัดให้ความรู้เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิต เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลังความดี ทำความดีเป็นพระราชกุศล ด้วยหลัก 3 กิจกรรม
  อ่านต่อ...

       2 พ.ย.2559 โรงพยาบาลสิชล ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กิ่งกาชาดอำเภอสิชลและชมรมผู้บริจาคโลหิตอำเภอสิชล ประกอบพิธีถวายอาลัยและบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป้นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต
  อ่านต่อ...

      31 ต.ค. 2559 กรรมการบริหาร โรงพยาบาลสิชล ติดตามการประชุม คณะกรรมการติดตามประเมินผล สสจ.นศ. นพ.บัญชา ค้าของ เป็นประธานการประชุม ผ่าน web conference
  อ่านต่อ...

      1 พ.ย. 2559 นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล ลงติดตามการก่อสร้างอาคารเทคนิคการแพทย์ งบเงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      29 ตุลาคม 2559 โรงพยาบาลสิชล ร่วมกับ ชาวบ้าน และนักเรียน ร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ อ.สิชล เต็มรูปแบบ โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
  อ่านต่อ...

      2 พ.ย.2559 เชิญชวนชาวสิชลร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ทำดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พ่อหลวงของคนไทย ณ โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      27 พ.ค. 2559 เครือข่ายแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตาม ศึกษาดูงาน ด้านแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      26 ต.ค. 2559 นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ มอบขาเทียมพระราชทาน แก่ ผู้พิการชาวมาเลเซีย ที่เข้ารับบริการทำขาเทียมพระราชทานจากโรงพยาบาลสิชล เสร็จภายใน 1 วัน
  อ่านต่อ...

      เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสิชลลงแถวรายงานสถานะการประจำวันทุกเช้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรโรงพยาบาลสิชลและผู้มาใช้บริการทุกท่าน
  อ่านต่อ...

      25 ต.ค.2559 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชลร่วมต้อนรับ นพ.ชาญศักดิ์ คงเศรษฐกุล และคณะจากโรงพยาบาลขนอม
  อ่านต่อ...

      23 ต.ค.2559 โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ต.ค.2559 คณะผู้บริหาร หมอ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลสิชลประกอบพิธีถวายสังฆทานเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      20 ต.ค.2559 เวลา 14.00น. เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายผู้สูงอายุ บุคลากรสาธารณสุขอำเภอสิชล สสอ. รพ.สต. รพ.สิชล ทุกระดับ ร่วมถวายอาลัยแด่พ่อหลวง ณ หอประชุมโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล ติดตามการทำงานโรงงานขาเทียมพระราชทาน
  อ่านต่อ...

      คณะผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลสิชล ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
  อ่านต่อ...

      เวลา 07.00 น. ของวันที่ 20 ต.ค.2559 คณะผู้บริหาร บุคลากร โรงพยาบาลสิชล ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  อ่านต่อ...

      เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล มอบนโยบาย ประจำปีงบ 2560
  อ่านต่อ...