กิจกรรม

      การประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (District Health Board : DHB) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 จัดพิเศษ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการได้เพียง 599 บาท
  อ่านต่อ...

      งานเลี้ยงส่ง นายแพทย์อัธยา กัลยากาญจน์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
  อ่านต่อ...

      การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันแรกจัดพิเศษ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการได้เพียง 599 บาท
  อ่านต่อ...

      มอบเงินบริจาค
  อ่านต่อ...

      เชิญชวนตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 ณ ตลาดซ้อน อ.สิชล
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 ณ ตลาดซ้อน อ.สิชล
  อ่านต่อ...

      กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.สิชล จัดกิจกรรมวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 20 มกราคม ประจำปี 2561 ในหัวข้อ"กายภาพบำบัด ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึง"
  อ่านต่อ...

      กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลสิชล ออกคัดกรองเบาหวานและความดันให้กับกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561
  อ่านต่อ...

      การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการถ่ายทอดนโยบาย และติดตามการพัฒนางานสาธารณสุข
  อ่านต่อ...

      การยกเสาเอกอาคารพักแพทย์ 6 ชั้น 40 ยูนิต
  อ่านต่อ...

      พิธียกเสาเอกอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น 144 เตียง
  อ่านต่อ...

      การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสิชล ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2561
  อ่านต่อ...

      การตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
  อ่านต่อ...

      การตรวจเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา 2560
  อ่านต่อ...

      การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กบอ. และความมั่นคง ประจำเดือนมกราคม 2561
  อ่านต่อ...

      กิ่งกาชาดอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช บริจาคเงิน
  อ่านต่อ...