กิจกรรม

      ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 นี้
  อ่านต่อ...

      การดูแลผู้ป่วยฟอกไตทางหน้าท้อง
  อ่านต่อ...

      วันการได้ยินโลก World Hearing Day
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 นี้
  อ่านต่อ...

      นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ การจัดระบบบริการ การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      แพทยสภาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด​ รพ.สิชล ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย​
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชลจัดบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม พร้อมขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพ
  อ่านต่อ...

      การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องดูแลรักษาแบบประคับประคอง ในเขตอำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      การรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับทุกโรงพยาบาลในพื้นที่นครศรีธรรมราชและใกล้เคียง
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชล โดย ผู้อำนวยการ นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ มอบประกาศนียบัตร การฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาแพทย์ปี 4 จาก Medical University of Graz ประเทศ Austria
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชล จัดบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว รอรับใบรับรองการตรวจสุขภาพได้ภายในวันเดียว
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับนักศึกษาแพทย์ จาก Medical University of Graz , Austria (Europe)
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชลแสดงเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการทุจริต
  อ่านต่อ...

      ประชุมคณะกรรมประสานงานสาธารณสุขอำเภอสิชล ครั้งที่ 3/2561
  อ่านต่อ...

      สถาปนิก วิศวะกร มัณฑนากร จากกองแบบแผน กรม สบส. กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาดูงานโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      การประชุมหารือ เพื่อจัดระบบการจราจรหน้าโรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      การคัดกรองเบาหวานและความดันให้กับกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไป พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  อ่านต่อ...

      ประชาสัมพันธ์คัดกรองวัณโรค ในกลุ่มประชาชนทั่วไป
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลสิชล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลหลังสวน
  อ่านต่อ...