กิจกรรม

      ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเต้านมเทียม 386 เต้า และหมวก 194 ใบ เพื่อนำส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลพังงา
  อ่านต่อ...

      ทีมวิจัยจาก รพ.จุฬาฯมาเยี่ยม รพ.สิชล ซึ่งเข้าร่วมโครงการวิจัยleptospirosis
  อ่านต่อ...

      โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  อ่านต่อ...

      เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชล ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต Sichon Zero Tolerance
  อ่านต่อ...

      บริการตรวจสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย อ.ขนอม
  อ่านต่อ...

      มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นประจำปี 2562
  อ่านต่อ...

      คุณนัยนา คีรีมา บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์
  อ่านต่อ...

      ซ้อมแผนช่วยชีวิตฉุกเฉินเครือข่าย รพ.สต.อำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      ประชุมวิชาการ การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
  อ่านต่อ...

      พัฒนาทีมสหวิชาชีพ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง สูงอายุ โรคเรื้อรัง
  อ่านต่อ...

      คัดกรองโรคตาในชุมชน
  อ่านต่อ...

      รับบริจาคโลหิต
  อ่านต่อ...

      รถเอกซเรย์ รถตรวจสุขภาพอัลตราซาวด์ เคลื่อนที่ ดูแล ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกันตน ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
  อ่านต่อ...

      โครงการส่องกล้องตรวจความผิดปกติระบบทางเดินอาหารส่วนต้น
  อ่านต่อ...

      ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงพยาบาลพัทลุง
  อ่านต่อ...

      คัดกรองเบาหวานและโรคตา จอประสาทตาในชุมชน วันเบาหวานโลก
  อ่านต่อ...

      ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการงบบริการจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบ 2563
  อ่านต่อ...

       ประชุมคณะทำงานจิตเวช ร่วมกับสำหนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  อ่านต่อ...