เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิชล ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต Sichon Zero Tolerance

      นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการ