กิจกรรม

      โรงพยาบาลสิชล นำทีมโดย นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล ลงพื้นที่พิบัติภัยนำ้ท่วม อ.สิชล พร้อมหน่วยแพทย์เคลี่ยนที่ แจกจ่ายยา อาหาร น้ำดื่ม
  อ่านต่อ...

      วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560 โรงพยาบาลสิชล จัดทำข้าวเหนียว ไก่ทอด และน้ำดื่ม แจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
  อ่านต่อ...

      29 ธ.ค. 2559 โรงพยาบาลสิชล มอบวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นในการใช้ช่วยชีวิต ประชาชนในที่เกิดเหตุให้กับทีมอาสาสมัครกู้ภัย
  อ่านต่อ...

      22 ธ.ค.2559 โรงพยาบาลสิชลทำการรักษา กรณีกระดูกต้นขาหักหลายชิ้น ระดับต่ำกว่าหัวคอแกนกระดูกต้นขา แบบไม่มีแผลเปิดภายนอก
  อ่านต่อ...

      22 ธ.ค. 2559 โรงพยาบาลสิชล เตรียมความพร้อมแผนรับอุบัติเหตุ 10 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) ทั้งภาครัฐและเอกชน
  อ่านต่อ...

      20 ธ.ค. 2559 อ.สิชล ฝนตกแต่เราไม่หวั่น อสม.รพ.สต.บ้านเขาใหญ่ เริ่มปฎิบัติการชุมชน เพื่อชุมชน เคาะประตูบ้านทุกครัวเรือน ให้ความรู้เรื่องโรคภัยหลังน้ำท่วม
  อ่านต่อ...

      19 ธ.ค. 2559 เวลา 13.30 น. ประชุมขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ สิชล (DHB )พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ มหาดไทย สาธารณสุข พัฒนาสังคม เกษตร ศึกษา ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม
  อ่านต่อ...

      โครงการตรวจสุขภาพโปรแกรมพิเศษประจำปีโรงพยาบาลสิชลได้รับการตอบรับเกินความคาดหมาย ประชาชนเข้ารับปริการเป็นจำนวนมาก
  อ่านต่อ...

      หลังจากสถานะการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อ.สิชล คลี่คลาย โรงพยาบาลสิชล รพ.สต.ในเขตอำเภอสิชล อสม. อบต. และหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมกันเยี่ยมเยือน รณรงค์ป้องกันโรคหลังน้ำท่วม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  อ่านต่อ...

      11 ธ.ค.2559 พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสิชล ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา เรื่องการป้องกันโรคหลังน้ำท่วม
  อ่านต่อ...

      11 ธ.ค.2559 น.ส.นภิสรา เทพจินดา ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำฉา พร้อมด้วย อสม.,ผู้นำชุม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ในพื้นที่หมู่ 4,13 ตำบลเทพราช
  อ่านต่อ...

      11 ธ.ค. 2559 เวลา 09.00-16.00น. ทีมงานเวชกรรมสังคม รพ.สิชล พร้อมด้วยอสม.เทศบาลตำบลสิชล ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุระยะยาวเขตเทศบาลตามเป้าหมาย LTC ในพื้นที่ชุมชนต้นพยอมและชุมชนสิชลวิลเลจ
  อ่านต่อ...

      ชาวสิชลรวมใจ ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคหลังนำ้ลด
  อ่านต่อ...

      ชาวสิชลรวมใจ ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคหลังนำ้ลด
  อ่านต่อ...

      วันที่10 ธ.ค.59 คลีนิค ncdรพ.สต.บ้านท่าหิน ลงพื้นที่สำรวจ ม.1ม.2ม.6ม.8 และ.9 ติดตามผุ้ป่วยไม่มารับยาตามนัด
  อ่านต่อ...

      8 ธ.ค.2559 ทีมจักษุรพ.สิชลนำทีมโดยนางจารึก วิบูลย์ศิลป์ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาออกหน่วยคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตาที่รพ.สต.บ้านท่าควาย
  อ่านต่อ...

      รพ.สต.บ้านต้นเหรียงร่วมกับรพ.สิชลออกหน่อยเคลื่อนที่ม1และ2ตำบลเสาเภา
  อ่านต่อ...

      จนท.และอสม. รพ.สต.บ้านนาแลออกเยียมผู้ป่วยเรื่อรั่ง ผู้พิการและผู้ป่วยจิตเวช ใน ม.3,4,8,11,12,15ต.เสาเภา
  อ่านต่อ...

      9 ธ.ค. 2559 เวลา 13.00น. รพ.สิชลออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ นำทีมโดย นพ.กิตติเทพ สุขคง ในพื้นที่ ม.6,7,10 ต.สิชล
  อ่านต่อ...

      9 ธ.ค. 2559 เวลา 13.00 น. รพ.สต.บ้านน้ำฉาร่วมกับอสม. ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่หมูที่ 4 และหมู่ที่ 10 ตำบลเทพราช
  อ่านต่อ...