กิจกรรม

      โรงพยาบาลหลังสวน ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเด็กไทยทำได้ อำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      การศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น
  อ่านต่อ...

      การประเมินมาตรฐานการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่นและอำเภออนามัยเจริญพันธุ์
  อ่านต่อ...

      การปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสิชล ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน ให้ความรู้เรื่องอนามัยส่วนบุคคลและฉีดวัคซีนป้องกันโรค ณ โรงเรียนบ้านบางฉาง และโรงเรียนวัดจอมทอง
  อ่านต่อ...

      การประเมินโรงพยาบาลคุณภาพ การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค Hospital Standards for Quality Tuberculosis care
  อ่านต่อ...

      การปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
  อ่านต่อ...

      กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ประจำปี 2560
  อ่านต่อ...

      การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียน เครือข่ายเด็กไทยฟันดี อำเภอสิชล
  อ่านต่อ...

      กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสิชล ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
  อ่านต่อ...

      กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลสิชลร่วมต้อนรับ คณะกรรมการภาคีเครือข่ายการดำเนินงานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร และอำเภออนามัยเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่น และเยาวชน
  อ่านต่อ...

      โครงการเครือข่ายปฐมวัยเสาเภาฟันดี
  อ่านต่อ...

      กิจกรรมพัฒนา โรงพยาบาลสิชล แห่งที่ 2
  อ่านต่อ...

      กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน วันความดันโลหิตสูงโลก
  อ่านต่อ...

      กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสิชล ร่วมต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมเสริมพลัง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 11
  อ่านต่อ...

      โรงพยาบาลกระบี่ ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสิชล
  อ่านต่อ...

      โครงการ สื่อสารเรื่อง...เพศเชิงบวก กับลูกวัยรุ่น รุ่นที่ 1 เรื่องเพศ คุยได้ ตอบได้ ง่ายกว่าที่คิด
  อ่านต่อ...

      การประชุมทีมเพื่อเตรียมการประเมิน การพัฒนาห้องคลอดคุณภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช
  อ่านต่อ...

      การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในห้องคลอด เพื่อให้การคลอดปลอดภัยตามมาตรฐาน "ห้องคลอดคุณภาพ"
  อ่านต่อ...