ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารพักแพทย์ ๘ ยูนิต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

      ด้วย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารพักแพทย์ ๘ ยูนิต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งทาง รพ.สิชล ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างตามงบประมาณที่มีอยู่ โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการจ้าง  จึงประกาศ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2563  ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n2832.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 440)