“วันทันตสาธารณสุข” บริการ ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน ฟรีทุกสิทธิ์ไม่คิดค่าบริการ ในวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561

    

เนื่องใน “วันทันตสาธารณสุข”
กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลสิชล
บริการ ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน
ฟรีทุกสิทธิ์ไม่คิดค่าบริการ
ในวันศุกร์ ที่ 19  ตุลาคม  2561
เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา  
06.30 – 10.30 น.
เปิดให้บริการฟรีตั้งแต่ 
เช้า  08.30 – 12.00 น.
บ่าย 13.00 – 15.00 น.
สอบถามรายละเอียด  โทร. 075-535630-4  ต่อ 350