ประกาศรายชื่ีอผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n4482.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 670)