รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาส 1-2 ต.ค.60 - มี.ค.61)

    

ด้วยโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และกำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n1443.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 613)