รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน

    

ด้วยโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน และกำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n1442.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 639)