กำหนดแนวทางมาตรการเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

    

โรงพยาบาลสลได้กำหนดแนวทางมาตรการเพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามเอกสารแนบท้าย 

ดาวน์โหลดเอกสาร n1440.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 598)