รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และขออนุญาตเผยแพร่เอกสารลงเว็ปไซด์ พร้อมคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

    

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสิชล ประจำปี พ.ศ. 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n1438.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 622)