จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

    

โรงพยาบาลสิชล ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในหน่วยงานโรงพยาบาลสิชล ให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อตอบสนองต่อการจัดการกับปัญหาของผู้ร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกประเด็น และถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n1435.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 561)