มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัย

    

โรงพยาบาลสิชล ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนเชิงรุก เพื่อป้องกันการทุจริต และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ รวมถึงให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n1433.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 701)