ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเอนกประสงค์ โรงพยาบาลสิชล 2

    

โรงพยาบาลสิชลมีความประสงค์ขอเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเอนกประสงค์ โรงพยาบาลสิชล 2

รายละเอียดดังรายการเอกสารแนบ 

ดาวน์โหลดเอกสาร n2409.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 707)