ประกวดราคาซื้อเครื่องรับภาพเอกซเรย์ดิจิตัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพัลแนลไร้สาย จำนวน 2 เคร่ื่อง

    

ประกวดราคาซื้อเครื่องรับภาพเอกซเรย์ดิจิตัล  ชนิดชุดรับภาพแฟลตพัลแนลไร้สาย จำนวน  2 เคร่ื่อง เป็นเงิน 4,980,000 บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ดาวน์โหลดเอกสาร n3402.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 542)