ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยช่างทั่วไปและพนักงานรักษาความปลอดภัย

    

ตามที่โรงพยาบาลสิชลได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

2.ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป

3.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n4304.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 619)