ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งพนักงานการแพทย์ฺและรังสีเทคนิค

    

ตามที่โรงพยาบาลสิชลได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 

ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

ตามเอกสารแนบ