ประกาศประกวดราคาจ้างบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาจ้างบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้ภายในวงเงิน ๓,๙๙๙,๙๘๑.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ราคากิโลกรัมละ 10.20 บาท (สิบบาทยี่สิบสตางค์) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ในการจ้าง จึงประกาศ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31997_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 13)