รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานประกันสุขภาพ)

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  ลำดับที่ 1

ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 4  มิถุนายน  2567

เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนสุขภาพ

โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร n41993_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 126)