ประกาศประกวดราคาจ้างล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

            ด้วย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาจ้างล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๒,๕๑๙.๐๐  บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ในการจ้าง  จึงประกาศ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31990_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 26)