ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

       ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจ้างบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้วงเงิน ๓,๙๙๙,๙๘๑.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ราคากิโลกรัมละ 10.20 บาท (สิบบาทยี่สิบสตางค์) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ในการจ้าง จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดร่างขอบเขตของงาน ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n31989_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 26)