ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุนสำหรับอาคารผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุนสำหรับอาคารผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 11,876,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล

ในการนี้จึงขอประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 - 10 มิถุนายน 2567 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31988_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 35)