ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

 

          ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สธ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น
          จ้างเหมาซักฟอกผ้าผู้ป่วย จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ศรีบุศยกาญจน์ ๒๕๕๙ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาต่อหน่วยเป็นเงิน ๑๖.๘๐ บาท (สิบหกบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง รวมเป็นเงินภายในวงเงินทั้งสิ้น ๗,๙๙๙,๘๙๓ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ดาวน์โหลดเอกสาร n31979_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 11)