รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  ลำดับที่ 1 - 2 

ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายวัน  วันจันทร์ที่ 13  พฤษภาคม  2567

เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนสุขภาพ

โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร n41978_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 83)