ร่างประกาศประกวดราคาจ้างล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

              ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความ ประสงค์จะจ้างล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๒,๕๑๙.๐๐  บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ในการจ้าง จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดร่างขอบเขตของงาน ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n31973_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 16)