ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการดูแลทารกแรกเกิด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับการดูแลทารกแรกเกิด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ สธ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

๑. เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบด้านเดียว จำนวน ๒ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น   ๕๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
๒. เครื่องช่วยกู้ชีวิตทารกแบบแรงดันบวก จำนวน ๖ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น   ๔๑๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31971_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 17)