รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานประกันสุขภาพ  ลำดับที่ 1

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ภารกิจด้านบริการทันตกรรม ลำดับที่ 1

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช ลำดับที่ 1 

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ลำดับที่ 1

ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) วันที่ 1  พฤษภาคม  2567

เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนสุขภาพ

โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ถ้าไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร n41964_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 110)