ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ตาม ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช และเอกสารประกวดราคา เลขที่ สธ 4/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567  โครงการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดวันขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จนถึง ก่อนวันเสนอราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. นั้น

       จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บวรนันท์ คุ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 10,837,215.00 บาท (สิบล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยเสนอราคาต่อหน่วย สำหรับอาหารผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว/พิเศษรวม ราคา 123 บาท ต่อคน/ต่อวัน อาหารผู้ป่วยสามัญราคา 78 บาท ต่อคน/ต่อวัน อาหารผู้ป่วยทางสายยาง เฉพาะโรคไต ตับ มะเร็ง ราคา 50 บาท ต่อคน/ต่อมื้อ ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n11961_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 36)