ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยกายภาพบำบัดและรังสีวินิจฉัย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยกายภาพบำบัดและรังสีวินิจฉัย จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 7,260,000.00 บาท (เจ็ดล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  จัดซื้อด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล  จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 19 - 24 เมษายน 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร n31959_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 69)